Vraag & antwoord

Inhoud

Algemeen

Wat is het doel van de gedragscode?

Het bevorderen van het eerlijk handelsverkeer tussen ondernemingen.

Op wie is de gedragscode van toepassing?

De gedragscode is alleen van toepassing op overeenkomsten tussen leveranciers en afnemers van modeartikelen, textielartikelen en/of schoenen  waarbij alle partijen bij die overeenkomst de code hebben ondertekend en zich via de website www.eerlijkehandelspraktijk.nl hebben geregistreerd.

Ondernemingen uit aangrenzende sectoren, zoals de transportsector kunnen zich niet aansluiten bij de gedragscode, noch zich hier op beroepen.

Alleen in Nederland gevestigde ondernemingen kunnen zich beroepen op de gedragscode. 

Wie kan er een beroep doen op de gedragscode?

Alleen ondernemingen die de gedragscode hebben ondertekend kunnen een beroep doen op de gedragscode en de algemene beginselen en gedragsregels voor eerlijke praktijken en het raamwerk van procedures.

De gedragscode >

Wat is het voordeel van het tekenen van de gedragscode?

De gedragscode biedt een mogelijkheid aan ondernemingen om geschillen over handel tussen ondernemingen op basis van anonimiteit en zonder stap naar de rechter op te lossen.

De code biedt een leidraad en platform voor zelfregulering.

Ondernemingen die de gedragscode ondertekenen weten van elkaar dat zij dezelfde mores onderschrijven en dus ook dezelfde verwachtingen hebben qua eerlijke handelspraktijken.

Wat zijn de algemene beginselen en gedragsregels voor eerlijke handelspraktijk?

Lees alles over de gedragscode  voor eerlijke handelspraktijk.

Wat is de stichting?

De Stichting Eerlijke Handelspraktijken Mode, Textiel en Schoeisel is in het leven geroepen INretail , MODINT, VGS , VGT en VIVO om eerlijke handelspraktijken in de sector mode, textiel en schoeisel te bevorderen. De gedragscode is hiervoor de leidraad en de stichting draagt de verantwoording voor het onderhoud van de webpagina (www.eerlijkehandelspraktijk.nl), advisering van ondernemingen en evaluatie van de gedragscode. 

Wat is de stuurgroep?

De stuurgroep ziet toe of de juiste procedures uit de gedragscode gevolgd worden en is verantwoordelijk voor het opstellen van jaarverslag. De stuurgroep bestaat uit minimaal vijf leden die worden benoemd door INretail , MODINT, VGS , VGT en VIVO. Zij benoemen elk minimaal één lid.  

Wat is een eenzijdige wijziging van contractvoorwaarden?

Dat één partij, zonder overleg met de wederpartij, de contractvoorwaarden veranderd.

Contractvoorwaarden mogen niet eenzijdig worden gewijzigd, tenzij deze mogelijkheid, en de bijbehorende omstandigheden en voorwaarden, vooraf overeengekomen zijn. De overeenkomsten dienen voor elke partij de procedure te beschrijven voor bespreking van de eventuele wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de implementatie van de overeenkomst of als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals in de overeenkomst vastgelegd.

Deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de afgesproken prijs, leverdata, aantallen, of de betalingstermijn.   

Hoe kom ik erachter of er meer partijen zijn met hetzelfde geschil?

Hiervoor kunt u de pagina contactgegevens brancheorganisaties raadplegen.

Registreren

Hoe onderteken ik de gedragscode?

Ondernemingen in de sector mode, textiel en schoeisel verbinden zich tot naleving van deze gedragscode door zich te registreren op de website www.eerlijkehandelspraktijk.nl . Met deze registratie op de website laten ondernemingen aan andere ondernemingen en consumenten zien dat zij eerlijke praktijken gebruiken in hun handelsrelaties.

Welke verplichtingen ga ik aan als ik de gedragscode onderteken?

Binding aan de gedragscode gebeurt op basis van vrijwilligheid. Ondernemingen die zich aan de gedragscode hebben ondertekend zijn verplicht tot het naleven van:

  • de algemene beginselen en de gedragsregels eerlijke handelspraktijken;
  • de in de kaderregeling vastgelegde procedurele verplichtingen;
  • de door het Nederlands Arbitrage Instituut uitgebrachte bindende adviezen in geschillen over de toepassing en naleving van de algemene beginselen en de gedragsregels eerlijke handelspraktijken;
  • de door de stuurgroep opgelegde sancties.

Ik heb slechts mondelinge overeenkomsten met wederpartijen. Kan ik dan wel de gedragscode tekenen?

De gedragscode is praktisch alleen goed toepasbaar indien u een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten. Is alleen sprake van een mondelinge overeenkomst, dan wordt de bewijslast ingewikkeld. Neem bij een geschil over een mondeling overeenkomst contact op met uw brancheorganisatie voor advies. 

Contactgegevens brancheorganisaties >

Welke ondernemingen hebben de gedragscode ondertekend.

Alle bedrijven die de gedragscode hebben ondertekend vindt u onder deelnemers.

Wie en wat is de contactpersoon voor interne geschillenbeslechting

Een onderneming die zich aan de gedragscode heeft gebonden moet een contactpersoon voor interne geschillenbeslechting instellen. Indien de geringe omvang van de onderneming maakt dat het niet mogelijk is om een contactpersoon voor interne geschillenbeslechting in te stellen die los staat van het commerciële proces, kan deze functie ook vervuld worden door de algemeen directeur van de betreffende onderneming.

De aangewezen contactpersoon voor interne geschillenbeslechting moet onafhankelijk zijn van de commerciële onderhandelingen en is verantwoordelijk voor kwesties met betrekking tot vermeende niet-nalevingen van de gedragscode die zich binnen het bedrijf voordoen. De contactpersoon voor interne geschillenbeslechting kan afwijken van de hierboven genoemde procescontactpersoon.

De contactpersoon voor interne geschillenbeslechting hoeft geen officiële functie te zijn, het moet vooral een aanspreekpunt zijn. Zij heeft de volgende taken:

  • Voorlichting geven binnen de onderneming over de inhoud en de toepassing van de gedragscode;
  • Er op toezien dat de onderneming en haar werknemers zich aan de gedragscode houden;
  • Bespreken van klachten over vermeende niet-nalevingen van de gedragscode met een klagende partij en de persoon binnen het bedrijf die direct betrokken is bij de vermeende overtreding, met het doel om het geschil op te lossen.

Indien een geschil voor bindend advies bij het NAI aanhangig wordt gemaakt, wordt de vaststellingsovereenkomst getekend door de persoon die bevoegd is het betreffende bedrijf juridisch te binden. Dit hoeft niet de contactpersoon voor interne geschillenbeslechting te zijn.

Hoe registreer ik mijn onderneming?

Hiervoor kunt u het volgende stappenplan volgen.

Stap 1. Inlichten werknemers over deelname bedrijf

Bedrijven moeten hun werknemers te informeren over de deelname aan de gedragscode en moeten hen verplichten hun werkwijze in relatie tot leveranciers en afnemers in zoverre aan te passen, dat het overeenkomstig is met de gedragscode. Dit geldt voor alle werknemers wier functies een rol spelen bij de onderhandelingen over en de uitvoering van handelsovereenkomsten.

Stap 2. Bestaande handelsovereenkomsten beoordelen

De bedrijfsleiding moet controleren in hoeverre de bestaande handelwijzen in overeenstemming zijn met de gedragscode en, indien nodig, deze handelwijzen aanpassen.

Stap 3. Aanstellen contactpersoon geschillenbeslechting

Het bedrijf moet een procedure opzetten die het mogelijk maakt een open discussie tussen handelspartners te voeren over de naleving van de gedragscode, te erkennen dat er fouten kunnen worden gemaakt en moeten worden gecorrigeerd, zonder angst voor commerciële spanning of vergelding. Het bedrijf moet een ‘contactpersoon geschillenbeslechting’ aanstellen. Hij of zij moet onafhankelijk zijn van de commerciële onderhandelingen. Deze persoon zal optreden als bemiddelaar bij een geschil.

Indien de geringe omvang van de onderneming maakt dat het niet mogelijk is om een contactpersoon voor interne geschillenbeslechting in te stellen die los staat van het commerciële proces, kan deze functie ook vervuld worden door de algemeen directeur van de betreffende onderneming.

Stap 4. Training betrokken werknemers

Het bedrijf moet vervolgens de betrokken werknemers trainen, vooral op die vlakken waar de gedragscode en de huidige praktijken van het bedrijf niet overeenkomen. Trainingen kunnen verschillende vormen hebben.

Stap 5. Aanstelling intern aanspreekpunt voor contact met de Stichting

Het bedrijf moet een intern aanspreekpunt aanstellen voor contact met de Stichting Eerlijke Handelspraktijken Mode, textiel en Schoeisel (contactpersoon voor proces). Dit kan dezelfde persoon zijn die de rol van contactpersoon geschillenbeslechting vervult. Deze persoon is verantwoordelijk voor het contact met de Stichting en de stuurgroep, ontvangt correspondentie van de stuurgroepen en moet, indien nodig, hiernaar handelen.

Stap 6. Registreren en informeren

Het bedrijf moet al zijn handelspartners inlichten over deelname aan gedragscode na registratie via www.eerlijkehandelspraktijk.nl. 

Kan ik mij afmelden als deelnemer?

Deelname aan de gedragscode is vrijwillig. Ten allen tijde kunnen deelnemers zich afmelden. Stuur hiervoor een e-mail naar registeren@eerlijkehandelspraktijk.nl.

Wat zijn de kosten van deelname aan de gedragscode?

Elke onderneming draagt kosten voor het uitvoeren van een self-assessment, het opleiden van personeel, het kenbaar maken aan derden dat men deelneemt aan de pilot en eventuele verdere kosten.

Ondernemingen betalen geen deelnamebedrag of bedrag voor registratie.

Vragen geschillen

Wat houdt een bemiddeling van de brancheorganisatie precies in?

Wanneer u in onderling overleg niet tot een oplossing voor een geschil komt, is het mogelijk dat de brancheorganisatie namens u in contact treedt met de wederpartij. Dit is alleen mogelijk wanneer er meerdere gelijke klachten zijn.

De gedragscode >

Wat is het Nederlands Arbitrage Instituut?

Het Nederlands Arbitrage Instituut (opgericht in 1949) is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt de beslechting en oplossing van geschillen te bevorderen via arbitrage, bindend advies en mediation.

Nederlands Arbitrage Instituut >

Is het ook mogelijk om met meerdere ondernemers te klagen?

Dat is mogelijk. Dit worden ‘gebundelde geschillen’ genoemd.

Gebundelde geschillen zijn geschillen over een vermeende overtreding door één onderneming van de algemene beginselen en gedragsregels voor eerlijke handelspraktijken waardoor verschillende andere ondernemingen worden getroffen. Klagers kunnen hun klacht indienen bij hun brancheorganisatie. De brancheorganisatie verzamelt vergelijkbare klachten en kan de ‘gebundelde’ klacht voorleggen aan door het NAI te benoemen bindend adviseurs om een oordeel (bindend advies) over de gedraging te krijgen. Bij deze procedure kunnen de klagers anoniem blijven, doordat de brancheorganisatie de klagers vertegenwoordigt in de procedure.  

Wat zijn de kosten van een procedure bij het NAI?

De kosten zijn afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat samengaat met het geschil. Bij een geschil tot €50.000,- is dit €450,-, bij een geschil van €50.000,- tot €100.000,- is dit €625,-. Verder zijn er kosten voor de inschakeling van een adviseur. De kosten per uur van de bindend adviseur variëren tussen 160,- tot 350,- per uur. Een bindend adviseur is minimaal 20 uur kwijt aan de behandeling van een geschil.

Bij een geschil met een financieel belang van meer dan 300.000 euro is het verplicht om 3 bindend adviseurs aan te wijzen

De partij die een geschil verliest, draagt de kosten voor de procedure.

Om een procedure te kunnen starten bij het NAI moet de klager of de klagers een bedrag van €5000,- betalen. Dit bedrag ontvangen zij terug, wanneer het geschil in hun voordeel wordt beslecht.

Wat houdt arbitrage in? Wat is het verschil tussen naar de rechter gaan en het NAI?

Arbitrage is een vorm van geschilbeslechting waarbij een arbiter wordt aangesteld door partijen die een geschil hebben. Ondernemingen die de gedragscode ondertekenen geven aan dat men arbitrage accepteert bij een eventueel geschil dat men onderling niet kan oplossen.

Is het mogelijk dat er gekozen wordt voor een procedure bij de rechter in plaats van arbitrage?

Als een bedrijf de gedragscode ondertekent, stemt dit bedrijf daarmee in principe in om bij een eventueel geschil naar het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) te gaan als overleg of mediation niet tot een oplossing leiden. Het ondertekenen van een zogenoemde vaststellingsovereenkomst is een procedurele vereiste.

Ten allen tijde kan een partij bij het geschil kiezen voor de stap naar de rechter. Hiertoe moet die partij de wederpartij(en) voor de rechter dagen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Wanneer partijen bije en geschil besluiten dat men gebruik wil maken van mediation, dan wordt een overeenkomst vastgesteld tussen alle partijen en een mediator.. In deze overeenkomst wordt o.a. geregeld welke geschillen in de mediation aan de orde komen en welke procedureregels zullen gelden.

Vragen pilot

Wat is de achtergrond van de pilot?

De aanleiding van de pilot zijn geschillen tussen ondernemingen in de sector mode, textiel en schoeisel over contracten, zowel tussen afnemers als leveranciers en viceversa. Deze pilot beoogd een leidraad en platform te bieden voor zelfregulering in de sector, omdat partijen aangeven geen gebruik te maken van de mogelijkheid naar de rechter te stappen bij geschillen, omdat dit de commerciële relaties kan verstoren.

Welke partijen zijn er betrokken bij de pilot?

Brancheorganisaties INretail, MODINT, VGS, VGT en VIVO en het ministerie van Economische Zaken.

Betrokken partijen >

Wat is het verschil met de pilot in de agrofood?

Het ministerie van Economische Zaken financiert de website die de basis vormt van de pilot. Alle overige kosten worden gedragen door de brancheorganisaties.

Wat is de duur van de pilot?

De pilot loopt tot en met 31 december 2015.